REGULAMIN KONKURSU
„Majówka z Obywatelem HD”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Majówka z Obywatelem HD” (zwanego dalej Konkursem) jest Szymon Adamus z bloga www.ObywatelHD.pl na zlecenie firm Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa i Traf 10 J.Pasoń M.Wojciechowska Spółka Jawna, 33-340 Stary Sącz, Moszczenica Wyżna 12 (zwani dalej Organizatorem).

2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu.

3. Za przekazanie nagród Zwycięzcom Konkursu odpowiadają firmy Samsung Electronics Polska i Traf10.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie internetowej Konkursu www.ObywatelHD.pl. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na w/w stronie internetowej.

5. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie www.ObywatelHD.pl.

6. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§2
Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, która spełni warunki określone w § 4 Regulaminu, z wyłączeniem pracowników firmy Samsung Polska i Traf10.

§3
Termin Konkursu

Konkurs prowadzony będzie w dniach od 25.04.2013 r. do dnia 8.05.2013 r. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Konkursu lub jego zakończenia w każdym czasie bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.ObywatelHD.pl.

§4
Zasady uczestnictwa w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1. zostać fanem witryny ObywatelHD.pl w serwisie Facebook dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/ObywatelHD – opcjonalnie

2. w komentarzach pod wpisem konkursowym na stronie www.ObywatelHD.pl przysłać swoją odpowiedź w temacie: „Weekend majowy HD”. Odpowiedź konkursowa może mieć dowolną formę (tekst, zdjęcie, film, muzyka, gra, komiks itd.).

3. w komentarzu można umieścić link do pracy konkursowej umieszczonej na innej stronie (np. film na YouTube, zdjęcie na Flickr itp.)

4. w zgłoszeniu konkursowym (opisanym w punkcie § 4.2 regulaminu konkursu) podać adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z uczestnikiem konkursu (adres e-mail należy podać w polu Mail komentarza widocznym tylko dla administratorów bloga).

§5
Sposób wyłonienia Zwycięzcy

1. Spośród uczestników Konkursu, którzy spełnili warunki określone w § 4 Organizator wyłoni trzy miejsca (pierwsze, odpowiadające głównej nagrodzie i dwa kolejne odpowiadające pozostałym nagrodom). Wybór zwycięzców będzie oparty na subiektywnej ocenie organizatorów konkursu.

2. Rozstrzygnięcie etapów konkursu nastąpi do dnia 8.05.2013.

§6
Nagrody

1. – pierwsze miejsce – kino domowe Samsung HT-F5550. Nagroda dodatkowa za pierwsze miejsce – film „Hobbit: niezwykła podróż” na Blu-ray

– drugie i trzecie miejsce – film „Hobbit: niezwykła podróż” na DVD

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny, a prawo do ich otrzymania nie może być przeniesione na inną osobę.

3.Wartość nagrody za pierwsze miejsce wynosi 1999 zł. Wartość nagród za drugie i trzecie miejsce (filmy na DVD) nie przekracza 760 zł brutto.

4. Zwycięzca głównej nagrody w konkursie (pierwsze miejsce, kino domowe Samsung HT-F5550) zobowiązuje się uiścić podatek od otrzymanej nagrody w wysokości 10% jej wartości (200 zł). Zwycięzca zobowiązuje się przekazać podatek firmie Traf10 przed otrzymaniem nagrody. Firma Traf10 zobowiązuje się przekazać podatek odpowiedniemu sobie Urzędowi Skarbowemu do 20 dnia następnego miesiąca.

§7
Przekazanie nagrody

1. W terminie 7 dni po zakończeniu konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w celu ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem nagrody.

2. W przypadku braku kontaktu zwrotnego Zwycięzcy Konkursu z Organizatorem Konkursu lub w przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę Konkursu Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania Nagrody w terminie 7 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nagroda nie będzie przysługiwała Zwycięzcy Konkursu i pozostanie w dyspozycji Organizatora.

§8
Ochrona danych osobowych

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika w przypadku otrzymania tytułu zwycięzcy konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi
zmianami). Zgodnie z art. 24 ust. 1 powołanej ustawy, Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Laureatów ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania, a ich administratorami jest autor bloga www.ObywatelHD.pl.

§9
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na adres mailowy organizatora (ObywatelHD@gmail.com) do 7 dni po zakończeniu każdego etapu konkursu. Reklamacje zgłoszone po tych terminach nie będą rozpatrywane.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis powodu reklamacji. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają w/w danych.
3. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie i zawierającą dane wskazane w ust. 2 powyżej, w ciągu 14 dni od jej otrzymania i powiadamia reklamującego e-mailem lub w formie listownej o jej rozstrzygnięciu.
4. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Organizatora.