Regulamin konkursu – Adamus i Sharp rozdają 60 cali

REGULAMIN KONKURSU
„Adamus i Sharp rozdają 60 cali”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Adamus i Sharp rozdają 60 cali” (zwanego dalej Konkursem) jest
Szymon Adamus z bloga www.ObywatelHD.pl na zlecenie firmy Sharp Electronics (Europe) GMBH
SP.Z.O.O. Oddział w Polsce ul. Poleczki 33 – 02-822 Warszawa (zwani dalej Organizatorem).

2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu.

3. Za przekazanie nagród Zwycięzcom Konkursu odpowiada Sharp Electronics (Europe) GMBH SP.
Z. O. O. Oddział w Polsce.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie internetowej Konkursu www.ObywatelHD.pl. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na w/w stronie internetowej.

5. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronach
www.ObywatelHD.pl.

6. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnicy Konkursu
wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§2
Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, która
spełni warunki określone w § 4 Regulaminu, z wyłączeniem pracowników firmy Sharp Electronics
(Europe) GMBH SP. Z.O.O. Oddział w Polsce.

§3
Termin Konkursu

Konkurs prowadzony będzie w dniach od 14 maja 2012 r. do dnia 28 maja 2012 r. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Konkursu lub jego zakończenia w każdym czasie bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.ObywatelHD.pl.

§4
Zasady uczestnictwa w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1. zostać fanem witryny ObywatelHD.pl w serwisie Facebook dostępnej pod adresem: https://
www.facebook.com/ObywatelHD
oraz firmy Sharp http://www.facebook.com/Sharp.Poland

2. w komentarzach pod wpisem konkursowym na stronie www.ObywatelHD.pl przysłać swoją
odpowiedź na pytanie: „Dlaczego potrzebuję 60 cali?”. Odpowiedź konkursowa może mieć dowolną
formę (tekst, zdjęcie, film, muzyka itd.).

3. w komentarzu można umieścić link do pracy konkursowej umieszczonej na innej stronie (np. film na
YouTube, zdjęcie na Flickr itp.)

4. w zgłoszeniu konkursowym (opisanym w punkcie § 4.2 regulaminu konkursu) podać adres poczty
elektronicznej umożliwiający kontakt z uczestnikiem konkursu.

§5
Sposób wyłonienia Zwycięzcy

1. Spośród uczestników Konkursu, którzy spełnili warunki określone w § 4 Organizator wyłoni trzy
miejsca (pierwsze, odpowiadające głównej nagrodzie i dwa kolejne odpowiadające pozostałym
nagrodom). Wybór zwycięzców będzie oparty na subiektywnej ocenie organizatorów konkursu.

2. Rozstrzygnięcie etapów konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2012.

§6
Nagrody

– pierwsze miejsce – telewizor Sharp LC-60LE635E
– drugie miejsce – mikrowieża Sharp XL-DH10NH
– trzecie miejsce – mikrowieża Sharp XL-DH10NH

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny, a prawo do ich
otrzymania nie może być przeniesione na inną osobę.

3. Zwycięzca głównej nagrody w konkursie (pierwsze miejsce, telewizor Sharp 60LE635) zobowiązuje
się uiścić samodzielnie podatek od otrzymanej nagrody.

4. Wartość nagród za drugie i trzecie miejsce (mikrowieża Sharp XL-DH10NH) nie przekracza 760 zł
brutto.

§7
Przekazanie nagrody

1. W terminie 7 dni po zakończeniu konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w celu
ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem nagrody.

2. W przypadku braku kontaktu zwrotnego Zwycięzcy Konkursu z Organizatorem Konkursu lub
w przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę Konkursu Organizatorowi danych niezbędnych do
przekazania Nagrody w terminie 7 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
Nagroda nie będzie przysługiwała Zwycięzcy Konkursu i pozostanie w dyspozycji Organizatora.

§8
Ochrona danych osobowych

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych
Uczestnika w przypadku otrzymania tytułu zwycięzcy konkursu zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi
zmianami). Zgodnie z art. 24 ust. 1 powołanej ustawy, Organizator Konkursu informuje Uczestników
Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w związku z
wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Laureatów ma prawo wglądu do
swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania, a ich administratorami jest autor bloga
www.ObywatelHD.pl.

§9
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać
na adres mailowy organizatora (ObywatelHD@gmail.com) do 7 dni po zakończeniu każdego etapu
konkursu. Reklamacje zgłoszone po tych terminach nie będą rozpatrywane.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny
opis powodu reklamacji. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają w/w danych.
3. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie i zawierającą dane wskazane w ust.
2 powyżej, w ciągu 14 dni od jej otrzymania i powiadamia reklamującego e-mailem lub w formie
listownej o jej rozstrzygnięciu.
4. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie
jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób
trzecich.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą
rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

Opublikowany przez Szymon Adamus

Szymon Adamus, fan wszystkiego co HD, SD i OK. Widzi martwe piksele i ma cztery pary rąk. W każdej z nich trrzyma pilota.