Regulamin konkursu – Jaka będzie przyszłość telewizji

REGULAMIN KONKURSU

„Jaka będzie przyszłość telewizji”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Jaka będzie przyszłość telewizji ” (zwanego dalej Konkursem) jest właściciel bloga ObywatelHD.pl zwany dalej Organizatorem na zlecenie firm Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa.

2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu.

3. Za przekazanie nagród Zwycięzcom Konkursu odpowiada firma Samsung Electronics Polska.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie internetowej Obywatelhd.pl. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na w/w stronie internetowej.
5. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie Obywatelhd.pl
6. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
§2
Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, która spełni warunki określone w § 4 Regulaminu, z wyłączeniem pracowników firmy Samsung Polska.

§3
Termin Konkursu

Konkurs prowadzony będzie w dniach od 12.08.2013 r. do godziny 23:59 25.08.2013. r. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Konkursu lub jego zakończenia w każdym czasie bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.obywatelhd.pl.

§4
Zasady uczestnictwa w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1. w komentarzach pod wpisem konkursowym na stronie przysłać swoją odpowiedź w temacie: „ Jaka będzie przyszłość telewizji ” Odpowiedź konkursowa może mieć dowolną formę (tekst, zdjęcie, film, muzyka, gra, komiks itd.).
2. w komentarzu można umieścić link do pracy konkursowej umieszczonej na innej stronie (np. film na YouTube, zdjęcie na Flickr itp.)
3. w zgłoszeniu konkursowym (opisanym w punkcie § 4.2 regulaminu konkursu) podać adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z uczestnikiem konkursu (adres e-mail należy podać w polu Mail komentarza widocznym tylko dla administratorów bloga).

§5
Sposób wyłonienia Zwycięzcy

1. Spośród uczestników Konkursu, którzy spełnili warunki określone w § 4 Organizator wyłoni jednego zwycięzcę. Wybór zwycięzcy będzie oparty na subiektywnej ocenie organizatorów konkursu.
2. Rozstrzygnięcie etapów konkursu nastąpi do dnia 28.08.2013r.

§6
Nagrody

1. Nagroda w konkursie – Samsung Evolution Kit (SEK-1000)
4. Firma Samsung uiści podatek głównej nagrody w konkursie (SEK-1000) zobowiązuje się uiścić podatek od otrzymanej nagrody w wysokości 10% jej wartości (100 zł) .

§7
Przekazanie nagrody

1. W terminie 7 dni po zakończeniu konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w celu ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem nagrody.
2. W przypadku braku kontaktu zwrotnego Zwycięzcy Konkursu z Organizatorem Konkursu lub w przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę Konkursu Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania Nagrody w terminie 7 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nagroda nie będzie przysługiwała Zwycięzcy Konkursu i pozostanie w dyspozycji Organizatora.

§8
Ochrona danych osobowych

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika w przypadku otrzymania tytułu zwycięzcy konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 24 ust. 1 powołanej ustawy, Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Laureatów ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania, a ich administratorami jest właściciel bloga ObywatelHD.pl.

§9
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na adres mailowy organizatora (ObywatelHD@gmail.com) do 7 dni po zakończeniu każdego etapu konkursu. Reklamacje zgłoszone po tych terminach nie będą rozpatrywane.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis powodu reklamacji. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają w/w danych.
3. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie i zawierającą dane wskazane w ust. 2 powyżej, w ciągu 14 dni od jej otrzymania i powiadamia reklamującego e-mailem lub w formie listownej o jej rozstrzygnięciu.
4. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

Opublikowany przez Szymon Adamus

Szymon Adamus, fan wszystkiego co HD, SD i OK. Widzi martwe piksele i ma cztery pary rąk. W każdej z nich trrzyma pilota.