Regulamin konkursu – Wygraj Blu-ray!

REGULAMIN KONKURSU 
„Wygraj Blu-ray!”

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Konkursu „Wygraj Blu-ray!” (zwanego dalej Konkursem) są autorzy blogów internetowych www.ObywatelHD.pl – Szymon Adamus i www.CartoonWars.pl – Marcin Kępski.  Fundatorami nagród w Konkursie są firmy: SAROTA PR, ul. Albatrosów 1 30-716 Kraków, Polska na rzecz producenta Dune HD, Hill+Knowlton Strategies ul. Raclawicka 95 02-634 Warszawa, Polska na rzecz firmy Panasonic Polska i firma GRY-OnLine Spółka Akcyjna ul. Gabrieli Zapolskiej 16A 30-126 Kraków, Polska.

2.    Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu oraz przekazanie nagród Zwycięzcy Konkursu.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie internetowej Konkursu www.ObywatelHD.pl i www.CartoonWars.pl. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na w/w stronie internetowej.

4.    Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronach www.ObywatelHD.pl i www.CartoonWars.pl.

5.    Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, która spełni warunki określone w § 4 Regulaminu, z wyłączeniem pracowników firm Panasonic, Dune HD i portalu GryOnline.pl.

§ 3
Termin Konkursu

Konkurs prowadzony będzie w dniach od 12 marca 2012 r. do dnia 2 kwietnia 2012 r w trzech etapach:

  • etap pierwszy – od 12.03.2012 do 17.03.2012,
  • etap drugi – od 19.03.2012 d0 24.03.2012,
  • etap trzeci- od 26.03.2012 do 31.03.2012.

Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Konkursu lub jego zakończenia w każdym czasie bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronach www.ObywatelHD.pl i www.CartoonWars.pl.

§ 4
Zasady uczestnictwa w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a. zostać fanem witryny ObywatelHD.pl w serwisie Facebook dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/ObywatelHD

b. w komentarzach pod wpisami konkursowymi na stronach www.ObywatelHD.pl lub www.CartoonWars.pl zaproponować swój pomysł na rysunek dotyczący danego etapu konkursu

c. w zgłoszeniu konkursowym (opisanym w punkcie § 4 b regulaminu konkursu) podać adres poczty elektronicznej umożliwiającego kontakt z uczestnikiem konkursu.

§ 5
Sposób wyłonienia Zwycięzcy

1.    Spośród uczestników Konkursu, którzy spełnili warunki określone w § 4 autorzy blogów www.ObywatelHD.pl i www.CartoonWars.pl wyłonią po jednym zwycięzcy każdego etapu konkursu kierując się ogólnym kryterium ciekawości i trafności komentarza. Wybór zwycięzców będzie oparty na subiektywnej ocenie organizatorów konkursu.
2.    Rozstrzygnięcie etapów konkursu nastąpi do dni:

  • etap pierwszy – 19.03.2012,
  • etap drugi – 26.03.2012,
  • etap trzeci – 2.04.2012.
§ 6
Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

  • etap pierwszy (od 12.03.2012 do 17.03.2012) – odtwarzacz Panasonic BDT21o i film Blu-ray Piraci z Karaibów na nieznanych wodach.
  • etap drugi (od 19.03.2012 d0 24.03.2012) – odtwarzacz Dune HD Smart B1 (egzemplarz używany do testów, w pełni sprawny, ale z otwartym opakowaniem i śladami użytkowania).
  • etap trzeci (od 26.03.2012 do 31.03.2012) – odtwarzacz Panasonic BDT210 i film Blu-ray Piraci z Karaibów na nieznanych wodach.
2. Wartość każdej z nagród poszczególnych etapów nie przekracza 760 zł brutto.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny, a prawo do ich otrzymania nie może być przeniesione na inną osobę.
§ 7 
Przekazanie nagrody

1.    W terminie 7 dni po zakończeniu każdego etapu Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami poszczególnych etapów w celu ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem nagrody.

2.    W przypadku braku kontaktu zwrotnego Zwycięzcy Konkursu z Organizatorem Konkursu lub w przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę Konkursu Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania Nagrody w terminie 7 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nagroda nie będzie przysługiwała Zwycięzcy Konkursu i pozostanie w dyspozycji Organizatora.

§ 8
Ochrona danych osobowych

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika w przypadku otrzymania tytułu zwycięzcy konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 24 ust. 1 powołanej ustawy, Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Laureatów ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania, a ich administratorami są autorzy blogów ww.ObywatelHD.pl i www.CartoonWars.pl.

§ 9
Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na adres mailowy organizatora (ObywatelHD@gmail.com) do 7 dni po zakończeniu każdego etapu konkursu. Reklamacje zgłoszone po tych terminach nie będą rozpatrywane.
2.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis powodu reklamacji. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają w/w danych.
3.    Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie i zawierającą dane wskazane w ust. 2 powyżej, w ciągu 14 dni od jej otrzymania i powiadamia reklamującego e-mailem lub w formie listownej o jej rozstrzygnięciu.
4.    Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna.

§ 10
Postanowienia końcowe

1.    Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2.    Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
3.    Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

Opublikowany przez Szymon Adamus

Szymon Adamus, fan wszystkiego co HD, SD i OK. Widzi martwe piksele i ma cztery pary rąk. W każdej z nich trrzyma pilota.