Urodzinowy konkurs Szymona Adamusa – regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„Urodzinowy konkurs Szymona Adamusa”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Urodzinowy konkurs Szymona Adamusa” (zwanego dalej Konkursem) jest Szymon Adamus z bloga www.ObywatelHD.pl we współpracy z firmą Sharp Electronics (Europe) GMBH SP.Z.O.O. Oddział w Polsce ul. Poleczki 33 – 02-822 Warszawa (zwani dalej Organizatorem).

2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu.

3. Za przekazanie nagród Zwycięzcom Konkursu odpowiada Sharp Electronics (Europe) GMBH SP. Z. O. O. Oddział w Polsce.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie internetowej Konkursu www.ObywatelHD.pl. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na w/w stronie internetowej.

5. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronach www.ObywatelHD.pl.

6. Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§2
Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, która spełni warunki określone w § 4 Regulaminu, z wyłączeniem:

– pracowników firmy Sharp Electronics (Europe) GMBH SP. Z.O.O. Oddział w Polsce,

– członków rodziny organizatora konkursu.

§3
Termin Konkursu

Konkurs prowadzony będzie w dniach od 30 maja 2014 r. do dnia 13 czerwca  2014 r. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Konkursu lub jego zakończenia w każdym czasie bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.ObywatelHD.pl.

§4
Zasady uczestnictwa w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1. w komentarzach pod wpisem konkursowym na stronie www.ObywatelHD.pl przysłać swoją odpowiedź na pytanie: „Jak najlepiej wykorzystać 50 cali Sharpa?”. Odpowiedź konkursowa może mieć dowolną formę (tekst, zdjęcie, film, muzyka itd.).

2. w odpowiedzi musi pojawić się wzmianka o Szymonie Adamusie (lub Obywatelu HD) i Sharpie, a w odpowiedziach graficznych/filmowych logo bloga ObywatelHD.pl i firmy Sharp

3. w komentarzu można umieścić link do pracy konkursowej umieszczonej na innej stronie (np. film na YouTube, zdjęcie na Flickr itp.)

 

§5
Sposób wyłonienia Zwycięzcy

1. Spośród uczestników Konkursu, którzy spełnili warunki określone w § 4 Organizator wyłoni trzy miejsca (pierwsze, odpowiadające głównej nagrodzie i dwa kolejne odpowiadające pozostałym nagrodom). Wybór zwycięzców będzie oparty na subiektywnej ocenie organizatora konkursu.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2014.

§6
Nagrody

1.

– pierwsze miejsce – telewizor Sharp LC-50LD264E
– drugie miejsce – głośnik Sharp GX-BT3
– trzecie miejsce – mikrowieża Sharp XL-UH06H

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny, a prawo do ich otrzymania nie może być przeniesione na inną osobę.

3. Podatek od głównej nagrody w konkursie (pierwsze miejsce, telewizor Sharp LC-50LD264E) uiści organizator konkursu.

4. Wartość nagród za drugie i trzecie miejsce nie przekracza 760 zł brutto.

§7
Przekazanie nagrody

1. W terminie do 7 dni po zakończeniu konkursu Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w celu ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem nagrody.

2. W przypadku braku kontaktu zwrotnego Zwycięzcy Konkursu z Organizatorem Konkursu lub w przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę Konkursu Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania Nagrody w terminie 7 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nagroda nie będzie przysługiwała Zwycięzcy Konkursu i pozostanie w dyspozycji Organizatora.

§8
Ochrona danych osobowych

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika w przypadku otrzymania tytułu zwycięzcy konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 24 ust. 1 powołanej ustawy, Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Laureatów ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania, a ich administratorami jest autor bloga www.ObywatelHD.pl.

§9
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na adres mailowy organizatora (ObywatelHD@gmail.com) do 7 dni po zakończeniu konkursu. Reklamacje zgłoszone po tych terminach nie będą rozpatrywane.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis powodu reklamacji. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają w/w danych.
3. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie i zawierającą dane wskazane w ust. 2 powyżej, w ciągu 14 dni od jej otrzymania i powiadamia reklamującego e-mailem lub w formie listownej o jej rozstrzygnięciu.
4. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

Opublikowany przez Szymon Adamus

Szymon Adamus, fan wszystkiego co HD, SD i OK. Widzi martwe piksele i ma cztery pary rąk. W każdej z nich trrzyma pilota.